Ö.G.G'de aranacak şartlar nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Silahsız görev yapacaklar için 18, silahlı görev yapacaklar için 21 yaşıı doldurmuş olmak.
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak.

Özel güvenlik sınavına Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi alınan ilin dışında girilebilir mi?

Mevcut sınav sistemimize göre, Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi hangi ilde alınmış ise, özel güvenlik sınavına da eğitimin alındığı ilde girilmesi gerekmektedir.

Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılıyor?

Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılıyor?
Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarına itiraz için, eğitim alınan özel güvenlik eğitim kurumu aracılığıyla ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Özel güvenlik yenileme sertifikasını aldıktan sonra kimlik müracaatı yapılırken kimlik harcı yatırılacak mı? Eğer kimlik harcı yatırılmayacak ise daha önce yatırılan harçlar ne olacak?

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11’inci maddesi hükmünce çalışma izin belgesi süresiz olduğundan özel güvenlik kimlik harcı bir defaya mahsus yatırılacaktır. Özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi için ikinci defa yatırılan harç bedellerinin iadesi işlemi Valilikler tarafından takip edildiği için, başvuruların ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi devam edecek mi?

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11.maddesinde yapılan değişiklikle çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.” hükmünce yenileme eğitimi devam etmektedir.

Özel Güvenlik Görevlileri Görevleriyle Bağlantılı Olarak Suç İşlerse Ne Şekilde Cezalandırılır?

Özel güvenlik görevlileri, böyle durumlarda kamu görevlisi gibi cezalandırılır

Özel Güvenlik Görevlilerine Karşı Görevlerinden Dolayı Suç İşleyenler Ne Şekilde Cezalandırılır

Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Özel Güvenlik Görevlileri İşçi Sayılır mı?

Özel güvenlik görevlileri 4857 sayılı İş Kanununa tabi bir işyerinde iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalıştıklarından işçi sayılırlar ve İş Kanunu hükümlerine tabidirler.(Devlet memuru statüsünde olanlar hariç)

Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar, en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar,üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlarda eğitim şartı aranmaz.

Özel Güvenlik Görevlilerine Çalışma İzni Verilmesi İçin Harç Alınır mı?

Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için bir defaya mahsus ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. Ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Alınan Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilebilir mi?

İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek hakem hastaneye sevk edilmesi istenebilir.

Özel güvenlik kimlik kartının çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenilebilirim?

Kimlik kartı işlemleri İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığından, müracaatta bulunulan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni almak için Yapılacak Başvuruda Hangi Belgeler İstenmektedir?

 • Diploma fotokopisi,(aslı görülecek )
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık raporu (eğitime başlamadan önce alınır.)
 • Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir?

 • Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek İsteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ‘ıncı maddesine göre yakalama.
 • Görev alanında, haklarında yakalama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama, arama.
 • Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
 • Hava meydanı, liman, gar, İstasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
 • Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 • Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununa göre yakalama.
 • Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.